Aflæsning af Vandmålere

Nedenstående tekst bortfalder efterhånden nye fjernaflæste målere er installeret og registreret.

Vi forventer, at arbejdet er tilendebragt senest december 2023, hvorefter vandværket forestår fjernaflæsning af alle vandmålere hos forbrugerne.

 

Denne tekst bortfalder december 2023:

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt i december måned.

Aflæsningskort udsendes fra Guldborgsund Forsyning omkring 1. december.

Aflæsningskortet kan modtages via E-boks, hvis dette er aktiveret direkte på Guldborgsund Forsynings hjemmeside. Se herom i forbindelse med indlogning/aflæsning af måler.

Aflæsningskortet udsendes tillige via e-mail.

Opmærksomheden henledes på, at der er pligt til at aflæse måleren og indberette resultatet,
også selv om der ikke er modtaget aflæsningskort.

Aflæsningen skal være indberettet til Guldborgsund Forsyning senest 31. december.
I modsat fald vil måleren blive aflæst af personale fra vandværket, og der pålignes gebyr jfr. takstbladet.

Hvis du ønsker at indberette din seneste måleraflæsning, skal du klikke her: