Vandmålere

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Det er ejeren af ejendommens ansvar, at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

Hvis vandmåleren er anbragt udendørs i målerbrønd, er det ejerens eller brugerens ansvar at målerbrøndens dæksel er korrekt monteret. Dette for at beskytte måleren mod mekanisk overlast eller frostsprængning. Denne beskyttelse skal tillige iagttages, hvis måleren er anbragt inden døre. Ved skade på måleren vil udgiften ved udskiftning i reglen blive pålagt ejeren eller brugeren af ejendommen.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og efterse vandmåleren, herunder foretage kontrolaflæsning.