Brug af ejendomsstophane og vintertømning ved indblæsning af luft.

 

 

Der bør altid foretages lukning for vandet og tømning af vandinstallation i ubeboede ejendomme, herunder fritidshuse, før frostperiode, således at installationen ikke kan frostsprænges. Ligeledes skal det sikres, at målerbrøndens låg er korrekt monteret, så vandmåleren ikke frostsprænges. Også vandmålere, der er opsat inden døre, skal sikres mod frost. Udgiften til udskiftning af en frostsprængt måler, afholdes normalt af forbrugeren.

Nedenstående vejledning er især henvendt til ejere af fritidshuse.

 

1. LUKNING FOR VANDET

Ved lukning for stophane monteret i jorden anvendes T-nøgle, der passer til jordstophanens spindel, der findes under dækslet i vejrabatten umiddelbart uden for grundens skel. T-nøglen drejes flere omgange med uret til stop. Ved lukning for stophanen monteret i målerbrønd, drejes håndhjulet flere gange med uret til stop. Ved ny kuglehane skal håndtaget vende på tværs af vandledningen. Disse kuglehaner kan sikres med hængelås.

 

2. TØMNING AF INSTALLATIONEN

Alle vandhaner åbnes og beskyttelsesmuffe på pumpeventil ved stophane eller i målerbrønd aftages.
Fodpumpens luftslange monteres på pumpeventilen ved stophane eller i målerbrønd og der pumpes luft ind i vandinstallationen, indtil der kommer luft ud af samtlige haner.

Fodpumpens luftslange aftages herefter, og beskyttelsesmuffen monteres igen på pumpeventilen.
Bemærk! Varmtvandsbeholderen skal som regel tømmes særskilt. Se i vejledning til denne.

Der er vigtigt, at der efter tømning af vandinstallationen lukkes for alle indvendige vandhaner eller en indvendig hovedventil, da vi har erfaring for, at stophanen kan være let utæt, eller at uvedkommende har åbnet for vandet i målerbrønden, hvilket har medført stort vandtab. Se håndtering af vandtab under "vandspild".

 

3. ÅBNING FOR VANDET

Åbning efter frostperiode foretages ved drejning af T-nøgle eller håndhjul mod uret til stop. Ved kuglehane skal håndtaget stå på langs af vandledningen.

Kontroller ved hjælp af måleren, at installationen er tæt. Når der ikke forbruges vand, skal målerens sorte roset stå helt stille.

Kontroller jævnligt Deres vandforbrug eksempelvis månedligt. De har derved mulighed for at sikre, at en eventuel utæthed ikke forårsager et stort vandspild.