Frostsikring af vandinstallationen

- ved sommerhuse og andre bygninger, der ikke er i brug om vinteren.

 

 

Brug af ejendomsstophane og vintertømning.
Der skal altid foretages lukning for vandet og tømning af vandinstallationen hos forbrugere før en frostperiode således, at vandinstallationen ikke frostsprænges.
Hvor vandmåleren sidder i målerbrønd sikres, at målerbrøndens låg er korrekt monteret, så målerinstallationen er frostsikret.

 

Luk for vandet

Ved lukning af jordstophanen anvendes T-nøgle, der passer til stophanens spindel. Denne spindel finder du normalt under et lille 6-kantet støbejernsdæksel i vejrabat eller fortov. T-nøglen skal drejes flere gange med uret til stop.
Mange stophaner er monteret i målerbrønden ved siden af vandmåleren. Næsten alle har en kraftig kuglehane, der ved lukning føres således, at håndtaget er på tværs ledningens længderetning. Kontroller herefter, at der ikke kommer vand ud af vandhane.

 

Tømning af vandinstallationen

Alle vandhaner åbnes og beskyttelseshætten på pumpeventilen i målerbrønden aftages.
Fodpumpens luftslange monteres på ventilen og, der pumpes luft i installationen, indtil der kommer luft ud af samtlige haner.
Fodpumpens luftslange aftages herefter og, beskyttelseshætten monteres på ventilen igen.

 

Obs:    Det er normalt nødvendigt at tømme vandvarmeren særskilt. Se dennes vejledning for yderligere information!

 

Åbning for vandet

Efter en frostperiode eller når sommerhuset eller bygning igen skal benyttes, lukkes der for samtlige vandhaner. Derefter åbnes for vandet ved at dreje jordstophanens spindel mod uret til stop, og en halv omgang tilbage. Kuglehanen i målerbrænden drejes, så håndtaget befinder sig på langs af vandledningen.
Derefter udluftes samtlige vandhaner én for én, indtil der ikke længere kommer luft eller misfarvet vand ud.

 

Obs:    Husk at vandvarmeren skal være fyldt, inden strømmen tilsluttes!

 

Kontroller at installatioen er tæt

Den lille sorte roset i vandmåleren skal stå stille, når der ikke er forbrug.
Dette bør checkes regelmæssigt!

 

Opvarmning af huset...

er ingen forsikring mod frostsprængninger. Vandværkerne ser jævnligt eksempler på frostsprængte rør i opvarmede huse. Det kan skyldes strømafbrydelser eller stillestående vand i rørene i ydervægge.
Tøm derfor altid rørene for vand som ovenfor beskrevet!

 

Forsikringsforhold

De kan læse om forsikring og skadedækning på Pension & Forsikrings hjemmeside ved af følge dette link.

I tilfælde af vandtab som følge af frostskader, er der som regel ingen forsikringsdækning for det tabte vand, der skal betales fuldt ud til vandværket.
Efter særlige regler i Lov om afgift på ledningsført vand, kan vandværket delvis eftergive regning for det tabte vand.
I vandværkets takstblad er fastsat retningslinierne for delvis eftergivelse af regningen for sådant vandtab.