Vandets hårdhed

 

Vandet fra Idestrup Vandværk er ret hårdt og ligger på 16 -17 dH-gr.

Forhold omkring analyse af drikkevand og tilsyn m.v.

I henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse (nr. 1070 fra 2019) om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal ethvert vandværk overholde helt specifikke og klare krav til drikkevandets kvalitet og forsynings- og behandlingsanlæggets tilstand.

Den kommunale miljømyndighed fører tilsyn med vandværkerne og påser, at kravene til vandets kvalitet og vandforsynings- og behandlingsanlægget bliver overholdt.

Vandværkets bestyrelse har ansvaret for, at de stillede krav bliver overholdt.

Vandværkets bestyrelse sørger for, at et akkrediteret laboratorium udtager de foreskrevne vandprøver og får disse analyseret i henhold til den af kommunen udarbejdede plan for vandanalyser i den pågældende vandværk.

En vandanalyse foretages ofte på én eller flere vandprøver udtaget samme dag fra en særlig prøvehane på vandværkets afgangsledning eller fra en tilfældig udvalgt forbruger.

En vandanalyse er derfor altid et øjebliksbillede af vandets kvalitet med de muligheder for variationer, som det medfører.

Idet de anvendte analysemetoder er meget følsomme, kan variationer forekomme, og det kan ved overskridelse af de fastsatte grænser nødvendiggøre fornyet analyse for at sikre, at en konstateret overskridelse var tilfældig.

Såfremt der ved flere analyser konstateres overskridelser, eksempelvis på bakteriologiske parametre, kimtal eller coliforme bakterier, er der helt klart et problem, som skal løses, idet forureningskilden snarest skal findes.

Der udtages rutinemæssigt 1-2 vandprøver årligt på vandværket og 3-4 vandprøver på ledningsnettet.
I princippet er flere vandanalyser flyttet fra selve vandværket og ud til forbrugerne, idet størst interesse for vandkvaliteten selvsagt findes hos forbrugerne.

Herudover skal hver af vandværkets boringer analyseres hvert 4. år efter et meget omfattende program, herunder pesticider, pericider, olieprodukter m.fl.

Resultaterne af de enkelte vandanalyser vurderes altid af den kommunale tilsynsmyndighed.

Foruden de foreskrevne vandanalyser foretager personale fra den kommunale tilsynsmyndighed besøg på vandværket, typisk hvert 2. år, hvor anlægget nøje gennemgås, og eventuelle punkter til forbedring påpeges.

Seneste tilsyn på vandværket fandt sted 31. oktober 2013.

Resultatet af dette tilsyn på Idestrup Vandværk og indvindingsboringer kan ses på dette  link.

Det er bestyrelsens ansvar og opgave, at der altid leveres drikkevand i den bedst mulige kvalitet til forbrugerne og gerne i bedre kvalitet end foreskrevet i bekendtgørelsen.

 

Januar 2020.